De Denkgids

Wat kan een filosofisch consulent voor u betekenen?

Om duidelijk te maken wat ik als filosofisch consulent voor u kan betekenen wil ik hier eerst kort iets meer vertellen over de betekenis die filosofie voor mij heeft.

Ik zie het beoefenen van filosofie, het filosoferen als een middel bij uitstek om meer inzicht te krijgen. En dan met name inzicht in zichzelf en in de persoonlijke situatie. Inzicht kan in veel gevallen tot uitzicht leiden want als duidelijk is hoe iets in elkaar zit is het mogelijk om tot verandering te komen .

Hoewel filosofiebeoefening voor mij meer is dan het bestuderen van filosofische teksten zijn zij voor de filosoof wel degelijk van groot belang .

Filosofische teksten bevatten een onuitputtelijke bron van ideeën over de wereld en alles wat zich daarin, en mogelijk zelfs daarbuiten bevindt en afspeelt. Een belangrijk deel van de opleiding van de filosoof bestaat dan ook uit de bestudering van deze teksten. Hiermee doet hij niet alleen kennis op van de meest uiteenlopende opvattingen maar vergroot hij tegelijkertijd zijn vaardigheden tot analyse.  Het is waarschijnlijk vooral dit beeld van de filosoof als iemand die constant met zijn neus in de boeken zit, waaraan de filosoof zijn vermeende zweverigheid ontleent.

Het is waar dat  de filosoof over het algemeen genomen een behoorlijk deel van zijn tijd met zijn neus in de boeken zit. Daarbij moet echter niet vergeten worden dat het bij de zaken waar hij over leest en nadenkt veelal gaat om zaken die ons allen als mens aangaan. De filosofie houdt zich onder andere bezig met begrippen als rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en vrijheid. Begrippen waar ieder van ons dagelijks mee te maken heeft maar waarvan het niet altijd even duidelijk is hoe zij tot uiting komen en wat voor rol zij spelen in ons bestaan.

De filosofisch consulent is door zijn studie gespecialiseerd in de formulering van zowel vraagstukken als mogelijke oplossingen voor specifieke problemen. Hierbij  kan gebruik gemaakt worden van de wijsheid van gevestigde bekende filosofen en filosofische stromingen, zoals daar bijvoorbeeld zijn; Aristotelische ethiek,stoïcisme, existentialisme, fenomenologie en hermeneutiek .

De taak van de filosoof beperkt zich niet tot het analyseren, c.q. verhelderen van de vraagstukken waar hij zich voor gesteld ziet. Een andere kerntaak van de filosoof is dat de waarheden die uit deze analyse naar voren komen ter discussie worden gesteld en wel zo dat eventuele schijnzekerheden ontmaskerd kunnen worden. Ook het experimenteren met nieuwe perspectieven en het uitlokken van debat behoren tot zijn werkterrein .

Bij filosofische consultatie gaat het kort gezegd om de toepassing van filosofische kennis, begrips analyse en logische vaardigheden op de individuele dillemma`s, situaties en belangen waar mensen in het dagelijks leven mee geconfronteerd worden.

In de loop van ons leven komen we allemaal in aanraking met waarden en aannamen die we onszelf meer of minder `eigen `maken. Eerst met die van het gezin waarin wij opgroeien. Later ook met die van de mensen uit onze verdere omgeving (school, verenigingen, werk) Naarmate we ouder worden neemt de kans toe dat we geconfronteerd worden met waarden en aannamen die botsen met die welke wij ons eigen hebben gemaakt waardoor we met onszelf in conflict kunnen komen.

Met wat goed denkwerk lukt het in veel gevallen om een dergelijk conflict zelf op te lossen. Het kan echter gebeuren dat men er alleen niet uitkomt. In dat geval kan een filosofisch consulent uitkomst bieden.

Hoewel het niet onmogelijk is dat met het filosofisch consult enig therapeutisch effect bereikt wordt wil ik hier toch benadrukken dat ik geen therapeut ben.

Een belangrijk verschil met de (psycho)therapeut is dat waar de therapeut het onderbewustzijn van zijn cliënt onderzoekt om oorzaken op te sporen voor gevoelens van verwarring, de filosofisch consulent zijn klant helpt om diens denken te onderzoeken om zo meer duidelijkheid te krijgen omtrent de waarden en aannamen die een rol spelen in het ontstaan van zijn verwarring.

HHet individuele filosofische consult kan gezien worden als een gesprek tussen twee mensen, de filosoof en de klant. Daarbij heeft de filosoof in de begeleiding van zijn klant een steunende en gidsende functie. Het is een niet-medische, niet klinische vorm van begeleiden waarbij geen abnormaliteit of ziekte aan de kant van de klant verondersteld wordt. Er wordt in plaats daarvan eerder uitgegaan van de gedachte dat mensen in hun leven vaak met problemen en moeilijkheden te maken krijgen die met een filosofisch gesprek verholpen kunnen worden.

Hoewel de filosofisch consulent zich vooral richt op het denken is het niet zo dat in de filosofische praktijk geen plaats zou zijn voor emoties en gevoelens. Het tegendeel is waar. In de ogen van menig filosoof komen emoties en gevoelens echter niet simpelweg voort uit een diep onderbewustzijn maar worden zij veeleer gevormd door de manier waarop men de wereld heeft leren waarnemen.

Vanuit deze opvatting lijkt het mogelijk om negatieve gevoelens en emoties te veranderen door deze waarneming aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

U moet van mij geen pasklaar antwoord verwachten op uw problemen. Ik kan u echter wel behulpzaam zijn bij het doordenken en analyseren van uw vraag en en bij het vinden van een meer effectieve manier van denken. Ik streef er daarbij  naar om uw vraag zo neutraal mogelijk en geheel vanuit uw belang te benaderen.

De vragen waarmee u bij mij terecht kunt kunnen zeer uiteenlopende van aard zijn. Ik wil hier aan toevoegen dat een succesvol consult wel enige bereidheid van uw kant vraagt om uw denken aan een grondig onderzoek te onderwerpen en andere zienswijzen te overwegen. 

Enkele voorbeelden van vragen waarmee u bij mij terecht kunt zijn;

-Wat kan ik doen om mijzelf, mijn partner of mijn kind beter te leren begrijpen?

-Wat kan ik doen om meer zin in het leven te krijgen?

-Ik zit vast in een conflictsituatie, wat kan ik doen om dit op te lossen?

Ook als u behoefte heeft aan langduriger vormen van begeleiding, bijvoorbeeld in het geval van zingevingsvragen of een heroriëntatie op het eigen leven kunt u bij mij terecht.

Daarnaast is ook bij opvoedingsproblematiek. Daarbij wil ik nadrukkelijk aangeven dat ook hier een filosofische benadering gevolgd wordt. Ook hier staat verheldering van de vraag centraal en zal de aanpak er vooral op gericht zijn om stagnerende denkprocessen weer vlot te krijgen.


Als u wilt weten of u met uw vraag bij mij terecht kunt, dan kunt u hier gratis contact met mij opnemen. Ik laat u dan zo spoedig mogelijk weten of ik u van dienst kan zijn.

Zo ja, dan wordt een voorstel voor een plan van aanpak toegevoegd.                                                                                               

Marianne Petrus

telefoon:0618440753(na 15.00 uur)

E-mail: info@denkgids.nl

Terug naar boven